Varför påverkar en ringvaristor i motorn emc

- Apr 20, 2018-

Det typiska spektrumet för det elektriska bruset hos DC-motorn är en mycket bred och kaotisk puls, och i många fall kommer den elektriska störningsnivån att överskrida gränsen (EMC), om nödvändigt inte vidtagna åtgärder vidtas. Dc-motorns elektriska brus är toppspänningen, vilken generellt genereras av motorborsten. Det orsakas av kopplingen mellan borsten och kommutatorn. Kondensatorn används för att kringgå spänningsspetsen genom att tillhandahålla en lågimpedanskanal till den offentliga änden av bruskällan. Kapacitansen kan anslutas till marken mellan varje ledning i motorn eller mellan två ledare. Tillträdeskapacitansen mellan borsten och marken kommer att vara mycket effektiv. Ett annat sätt att minska bruset är att placera en induktansanordning direkt på borsten. Effekten av induktans är att förhindra plötslig förändring av borstens ström när penseln passerar genom gapet. Induktansen för induktansen är ca 10-25 mu H. Kylspolen i serie kan kombineras med jordens bypass-kapacitet för att bilda ett lågpassfilter som kan förbättra filtreringseffekten av en enda induktans eller kondensator. Den konventionella metoden är att lägga ringvaristor direkt till motorprocessen.